Logo Logo

Verksamhets­berättelse 2015

Bolagets uppdrag är att öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare till Jönköpings kommun inom områdena turism,event och möten/kongresser.

Verksamheten under räkenskapsåret

Vid årsskiftet 2014/2015 flyttade verksamheten in i nya lokaler i Passagen på Strandgatan i Jönköping. Passagen bytte under våren namn till Destinationen. Utifrån bolagets uppdrag och marknadens förväntningar har en omorganisation gjorts under året. En tjänst som affärsutvecklare har skapats och i slutet av året projektanställdes en marknadsförare med inriktning grafisk produktion. Antal tjänster i bolaget är de samma som vid årets början. Bolagets verksamhet är uppdelad i fyra affärsområden med stödfunktioner såsom marknadsavdelning och ekonomiavdelning.

Affärsområdet Turism

I de nya lokalerna har det skapats en destinationsbutik vars mål är att inspirera besökarna. Under sommaren flyttades delar av turistbyrån ut där människor är, med turistvärdar som är helt mobila både tekniskt och transportmässigt. Det har även funnits en tillfällig turistbyrå på vissa mässor och kongresser. Ett destinationsutvecklingsråd för hela destinationen med arbetsgrupper ute på våra olika besöksmål har bildats av vår affärsutvecklare. Intressanta utvecklingsprojekt som startats under året såsom GPS baserad destinationsinformation in i bilens informationssystem med Volvo och Augumented reality app i samarbete med bland annat Länsmuseet.

Under året har det påbörjats ett stort arbete med att konventera både hemsida och vad som produceras från att vara informativt till att i första hand vara inspirerande. Med en ny responsiv hemsida som lanserades under sommaren vill vi nå våra gäster när de hemma, på väg och när de är på plats och letar efter inspiration och planerar för nya resmål. Vi ska lyfta fram reseanledningar till hela destinationen och presentera dem på ett sätt som får besökaren att bli inspirerad, nyfiken och intresserad. Under 2015 har det gjorts en utvärdering av gruppreseverksamheten och utifrån den har beslut tagits att ta ett strategiskt grepp om affären.

Affärsområdet Convention Bureau

Vår Convention Bureau har under 2015 fått klart med 10 nya stora kongresser i perioden 2016-2020 och tillsammans med lokala aktörer genomfört 15 kongresser under 2015 som lockade till sig ca 7000 besökare. Förutom besöksnäringseffekter innebär värdskapet av dessa kongresser att vi profilerar vår kommun som ett kunskapsnav och ger många yrkesverksamma en möjlighet till kompetenshöjning. Vi kan även se långsiktiga effekter då många kongressdelegater återkommer som turister.

Affärsområdet Evenemang

Bolagets roll när det gäller evenemang är att vara en katalysator både kunskapsmässigt och finansiellt för de föreningar och organisationer som önskar genomföra idrotts/kulturevenemang med högre dignitet. I många fall är Destination Jönköping representerade i styr- eller ledningsgrupper för evenemanget. I vissa fall deltar bolagsrepresentanter i arbetsgrupper för t. ex. marknadsföring och information. Det finns även ett nära samarbete med kommunens idrottsföreningar och Jönköpings kommun för att kunna genomföra denna typ av evenemang. Under 2015 befäste Jönköping sin ställning som en av landets viktigaste destinationer för ungdomscuper bla genom Hallbybollen och USM i Handboll. Under året togs beslut om stora idrottsevenemang som ska äga rum under 2016.

Under de första dagarna i maj 2015 kommer EM i Mountainbike genomföras av IK Hakarpspojkarna, IF Hallby, Jönköpings Cykelklubb och La Lepre Stanka. Representant från bolaget ingår i styrgrupp och delakiga i marknadsföring. I slutet av maj 2016 kommer Svenska Muaythaiförbundet tillsammans med Smålands Jujutsu, Muaythai & Budoklubb och Dreamjump Sweden AB arrangera VM Muaythai i Kinnarps Arena. Även här ingår representanter ifrån Destination Jönköping i styrgruppen. I juli 2016 kommer Ironman 70.3 att genomföras mitt i Jönköping av Ironman och IK Hakarpspojkarna. I detta arrangemang är representanter med i styrgrupper och ansvarar tillsammans med Jönköpings kommun för att skapa rätt förutsättningar för att tävlingen ska kunna genomföras.

Affärsområdet Konsertverksamhet

Bolaget ansvarar för verksamheten på Jönköpings Teater och Jönköpings Konserthus. Under året har en utvärdering av verksamheten och dess utbud gjorts internt. Bland annat har alla föreställningar grupperats utifrån vilken genre och vilket åldersspann det var på målgruppen. Utifrån resultatet av detta togs beslut att jobba aktivt för att kunna erbjuda alla åldersgrupper något som attraherar på någon av scenerna. Under 2015 såldes ca 38 tusen biljetter. Den utvärdering som gjordes resulterade även i att marknadsföringen gick från passiv till aktiv med egen produktion av marknadsföringsmaterial och ett kampanjarbete för att synliggöra de två scenerna för invånarna i Jönköping med omnejd.

 

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Jönköpings Rådhus AB org. nr 556380-7162 med säte i Jönköping, som i sin tur är helägt av Jönköpings kommun.

Ägardirektiv

Ägardirektiven för företaget är fastställda av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och därefter bekräftade på årsstämman. Av ägardirektiven framgår bla följande: Ändamålet med verksamheten är att öka kommunens attraktionskraft genom utveckling av marknadsföring, evenemangsverksamhet och besöksnäring. Bolaget har följande områden som föremål för verksamheten:
-Convention Bureau
-Evenemang
-Marknadsföring
-Turistbyrå

Här kan du läsa våra ägardirektiv.

Ägarstyrning

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1§ kommunallagen (KL) uppsiktsplikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag och ska enligt 6 kap 1a§ KL i årliga beslut pröva om den verksamhet bolaget har bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Som underlag för kommunstyrelsens beslut har bolagets VD utvärderat bolagets verksamhet avseende dessa frågor, vilket sammanställts i ett dokument som tillställts styrelsen för beslut. Styrelsen har ställt sig bakom utvärderingen och anser att bolaget lever upp till de krav som framgår av kommunallagen.