Logo Logo

Möten skapar mervärden

Möten som konferenser, kongresser och mässor är en naturlig och viktig del av alla yrkes- och intressegruppers verksamheter. De värden som lärosäten, sjukhus eller kommuner hoppas kunna utvinna från ett möte är många. Under de senaste decennierna har ett antal studier genomförts med målet att identifiera, dokumentera och mäta de ekonomiska värden som uppstår på platsen vid ett möte. Idag talas det istället om vikten av mindre synliga värdena och effekter som gynnar den lokala arrangören och samhället. År 2017-2018 bidrog Jönköping Convention Bureau med en studie kring mötens mindre synliga mervärden utifrån konferensen EuroHeartCare.

Värden som ligger dolt under ytan

Värdet av möten beskrivs allt oftare med metaforen av ett isberg, där de ekonomiska effekterna anses som den synliga toppen på vad en konferens levererar till värdstaden. Det som huvudsakligen genereras till verksamheterna, lokala deltagare och resten av samhället finns dolt under ytan och utgör den stora massan av långsiktiga mervärden.

Under flera decennier har de ekonomiska effekterna till besöksnäringen mätts på flera ställen i världen, varifrån SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus) har utvecklat en beräkningsmodell för den genomsnittliga omsättningen av ett möte. Studier om mindre uppmärksammade mervärden, har idag blivit alltmer populärt och mycket efterfrågat inom mötesbranschen.

SNCVB
SNCVB är ett nätverk som är kopplat till den svenska mötesbranschen och har kartlagt över 700 unika flerdagarsmöten som arrangeras regelbundet på olika orter i Sverige och samlar minst 50 personer. På internationell nivå utgår man från över 20 000 sådana möten som byter plats mellan olika länder. Enligt SNCBVs beräkningsmodell har den typen av nationella och internationella möten omsatt 984 miljoner SEK i Sverige år 2017. (https://sncvb.se/wp-content/uploads/2018/06/sncvb-kongressrapport2017.pdf)

Sedan 2017 pågår ett globalt undersökningsprojekt som bygger på tidigare studier kring möteseffekter och genomförs under vetenskaplig handledning av ett forskarteam på University of Technology i Sydney, Australien. Uppdragsgivare är paraplyorganisationen och kunskapsbasen för mötesbranschen i världen, Joint Meetings Industry Council (JMIC). Projektet går ut på att städer och arrangörer genomför fallstudier om möten.

Studie genomförd i Jönköping

Jönköping Convention Bureau har varit en av de drivande aktörerna inom den nordiska delen av mötesbranschen, som undersökt och lyft frågan om Beyond Tourism Benefits (möteseffekter). Den internationella konferensen EuroHeartCare (EHC) som arrangerades 2017 i Jönköping, motsvarade kriterierna för att delta i JMICs fallstudieprojekt.

Med hjälp av två masterstudenter från Jönköping International Business School och ett samarbete med arrangörerna för EHC, planerades och genomfördes studien under 2017-2018. Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer före, under och efter konferensen med deltagare, arrangörer och ledande representanter i berörda lokala organisationer.

EurpHeartCare 2017 Jönköping

Om EuroHeartCare
EuroHeartCare är en av de viktigaste internationella mötesplatserna för forskarnätverket och yrkesutövarna inom hjärtvård från hela världen. Syftet med den årliga konferensen är att presentera och utveckla den senaste forskningen i ämnet, utbilda vårdpersonal och doktorander samt skapa förutsättningar för att individer och verksamheter kan utveckla sina samarbeten. Allt detta för att slutligen förbättra vård och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad studien visade

Flera månader senare intervjuades arrangörer och deltagare om vinningarna från konferensen EuroHeartCare. Exempelvis lyftes följande:

• Kunskapsdelning
– Ömsesidigt lärande under konferensen
– Presentationer av den senaste forskningen på arbetsplatser efter konferensen
• Kunskapseffekter
– Förtydligat behov av att ta fram standardmetoder för högkvalitativ forskning och ingrepp inom hjärt- och kärlsjukvården
• Professionell utveckling
– Nya riktlinjer för vårdpersonal på konferensen användes med fördel i praktiken
– Mångfalden av representerade yrken bidrog till kunskapsökning inom flera forskningsområden
• Nätverk
– Upplysning om karriärmöjligheter genom seniora forskare
– Mentorskapsrelationer
– Forskningssamarbeten

Nya utbildningar, ny kunskap och nya möjligheter

Lena Heinebäck arbetar som sjuksköterska inom primärvården i Jönköping och deltog för första gången på EuroHeartCare år 2017. Hennes deltagande i konferensen ledde till en utveckling inom den regionala hjärtsjukvården.

”Konferensen bidrog väsentligt till att fullfölja ett projekt, att identifiera patienter med atrial fibrillation och ledde till att deltagande sjuksköterskor kommer att arrangera en heldagsutbildning för sjuksköterskor från hela regionen med forskningsresultat från konferensen.”

Lenas mötesdeltagande visar på tydliga mervärden inom relativ kort tid. Hennes engagemang under och efter konferensen bidrog till att hon blev erbjuden en plats i en nationell arbetsgrupp kring hjärtsvikt inom det nationella nätverket för vårdpersonal inom kardiologi.

Jönköping Convention Bureau kommer tillsammans med lokala aktörer att fortsätta arbetet med att identifiera och främja underliggande mervärden av möten.

Hela rapporten tillsammans med andra städers resultat hittas här: https://www.the-iceberg.org/jmic-case-studies/

Sangeetha Ilyer

Sangeetha var en av deltagarna i konferensen EuroHeartCare som lade fokus på hjärtforskning. Läs hennes syn på konferensen och vilka värden hon såg i att delta i eventet. Läs artikeln här.

Sangeetha Ilyer

Jan Mårtensson

Jan Mårtensson var den lokala arrangören för EuroHeartCare i Jönköping 2017. Han berättar om bakgrunden till mötet och vilka effekter mötet kan ge. Läs hela artikeln här.

Jan Mårtensson