Evenemangseffekter

Evenemangseffekter, eller legacy som det kallas, kan beskrivas som alla de effekter och resultat som finns kvar efter ett genomfört evenemang. Genom att arbeta med legacy skapas ett evenemang som blir en angelägenhet för många och lämnar bestående avtryck.

Fördelar med att arbeta aktivt med legacy

Fördelarna med att arbeta proaktivt och fokuserat med evenemangslegacy är många. Ett evenemang som lämnar positiva avtryck skapar inte minst goodwill för alla inblandade, men även engagemang hos evenemangets olika målgrupper. En tydlig tanke kring ett evenemangs legacy gör även att du får det evenemang du vill bli förknippad med och kan samtidigt vässa dina argument för bra införsäljning av det aktuella samt framtida evenemang.

En utmaning som många arrangörer ofta möter är att evenemanget blir granskat och ifrågasatt, många gånger på grund av okunskap. Att jobba aktivt redan från början med att synliggöra de positiva effekter ett evenemang ger ökar förståelsen och gör projektet smidigare. Legacy är även ett sätt att tänka större och våga ta steget från t.ex. idrottstävling till evenemang.


Arbetsmodell framtagen av Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet har tagit fram en pedagogisk arbetsmodell som ska hjälpa evenemangsarrangörer att arbeta mer strukturerat med legacy. Om man som arrangör i förväg tänker igenom vad man vill att evenemanget ska åstadkomma kan effekterna öka, både på kort och lång sikt. Modellen består utav sju kapital: humankapital, politiskt kapital, finansiellt kapital, naturkapital, socialt kapital, kulturkapital och fysiskt kapital.

Jönköping representerar naturkapital

Som en del av projektet kring arbetsmodellen gällande legacy har Riksidrottsförbundet valt att lyfta fram sju exempel, för att tydligare förklara de olika kapitalen. Jönköping valdes ut för att presentera naturkapital.
Idrottstävlingar som orientering, terränglopp och mountainbike-tävlingar nyttjar naturkapitalet och arrangörer måste vara noga med att inte lämna fula spår efter evenemangen. Naturkapitalet är på många destinationer en viktig resurs för bl.a. turism. Ett evenemang kan t.ex. också öka naturkapitalet och utveckla naturresurser till ett ökat samhällsekonomiskt värde genom att göra naturen mer tillgänglig efter evenemanget, för såväl invånare som turister.

När destinationen var med och anordnade EM i Mountainbike 2016 var naturkapitalet en viktig fråga, då evenemanget bidrog till att öka tillgängligheten för både cykelturism och allmänhet. Se Caroline Törnblad, chef för Möten & Evenemang på Destination Jönköping, berätta mer om naturkapital och de positiva effekter som EM i Mountainbike gav.


Övriga kapital

Humankapital består av samhällsmedborgarnas kompetenser, kunskap, arbetsförmåga och entreprenörskap. Även medborgarnas hälsa, attityder, lycka och livskvalitet hör till humankapitalet. Idrottsevenemang kan leda till ett ökat intresse för motion och en bättre hälsa och livskvalitet hos befolkningen vilket ökar humankapitalet.

Politiskt kapital kan på många sätt påverka beslut som är nödvändiga för att genomföra ett evenemang. Ett lyckat evenemang som har genomförts väl med politikernas stöd ökar det politiska kapitalet och i många väljares ögon är det ekonomiska utfallet avgörande för om ett evenemang genomförts väl och ett positivt ekonomiskt resultat ökar på så sätt det politiska kapitalet. Vissa idrottsevenemang kan kräva impopulära politiska beslut och modiga politiker kan då behöva utnyttja och satsa en del av sitt politiska kapital för att fatta dessa beslut.

Finansiellt kapital spelar normalt en huvudroll i prognoser och utvärderingar av evenemangseffekter. Det är det mest likvida av de sju kapitalen och kan omvandlas till flera av de övriga sex kapitalen.

Fysiskt kapital omfattar huvudsakligen den materiella infrastrukturen. För att kunna genomföra ett idrottsevenemang krävs ibland investeringar i anläggningar och infrastruktur för att kunna tillgodose behov hos tävlande och publik. Kostnaden för upprustning och eventuell nybyggnation av anläggningar finns ofta med som negativa poster i en ekonomisk kalkyl. Ser man det som evenemangseffekter blir det istället till ett positivt resultat och speglar hur det ökade värdet av fysiskt kapital leder till en förskönad stad och bättre infrastruktur på destinationen även långt efter evenemanget har ägt rum.

Socialt kapital utgörs av de nätverk som finns på en destination. Idrottsevenemang är ofta attraktiva projekt som kan mobilisera sociala nätverk. Dessa nätverk är viktiga för att fatta nödvändiga beslut och skaffa finansiering och garantier för evenemang.

Kulturkapital omfattar traditioner, seder och levnadsvanor som går i arv, generation efter generation. Mycket tyder på att kreativitet och entreprenörskap ofta hämtar näring ur det kulturella kapitalet. Evenemang bygger kulturellt kapital och de värderingar som är viktiga för idrott blir en del av det kulturella kapitalet. Dessa gemensamma värderingar betyder mycket för ett samhälle och idrott blir då ett medel att bygga ett mångkulturellt samhälle på en gemensam värdegrund.


Arrangera ett evenemang

Evenemangshandbok

Naturen som arena

JKPG - Med omtanke för varandra
Kampanjen med syftet att trygga besöket i vår stad.