Hållbara evenemang och möten

Destination Jönköping arbetar för att Jönköping ska erbjuda en mångfald av attraktiva, hållbara möten och evenemang. Därför vill vi stötta och vägleda arrangörer att göra de nödvändiga val som krävs för att bli mer hållbara.

Varför är hållbarhet viktigt?

Vårt sätt att leva har under lång tid påverkat vår planet negativt och vi ser konsekvenser av detta i exempelvis klimatförändringarna, nedskräpning, hav som mår allt sämre och att den biologiska mångfalden minskar för varje dag.

Alla våra handlingar, i stort och smått, påverkar vår omvärld. Det går att göra skillnad, även om ett möte eller evenemang känns litet i sammanhanget. Våra val och verksamheter påverkar genom bl a inköp, resor och materialanvändning. Definitionen av hållbarhetsbegreppet är att vi idag ska kunna tillfredsställa våra behov utan att riskera framtida generationers möjlighet till utveckling och att kunna tillfredsställa sina behov.

Hållbarhet delas ofta upp i tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ekologisk eller miljömässig hållbarhet innebär exempelvis att vårt agerande inte spär på klimatförändringarna eller minskningen av den biologiska mångfalden. Hur vi använder jordens resurser är avgörande för den ekologiska hållbarheten. Ekonomisk hållbarhet handlar om att få ekonomin att gå ihop långsiktigt, samt att det vi gör ekonomiskt inte ska påverka den ekologiska eller sociala hållbarheten. Det kan handla om att motverka fattigdom, anlita lokala tjänsteleverantörer och köpa in lokala produkter. Sist men inte minst har vi den sociala hållbarheten som fokuserar på människan. Hälsa, jämlikhet, tillgänglighet och rättvisa är här centrala begrepp. Att våra handlingar bidrar till att de mänskliga rättigheterna uppfylls. Det kan t ex handla om att ge kvinnor och män samma möjligheter, men också att se till så att människor med olika typer av funktionsnedsättning kan delta på våra möten och evenemang i kommunen.

Förutom att du med ditt evenemang kan påverka vår planet i en mer hållbar riktning så kommer ditt arbete inspirera och bidra till att deltagare och besökare påminns om hur man själv kan leva mer hållbart. Det finns studier som visar på att arrangören av ett evenemang eller möte kan få deltagare att både tänka till där och då men också påverka dem att förändra sitt beteende när det gäller exempelvis att äta mer vegetariskt efter avslutat arrangemang.

Forskningen visar att synen på turism, möten och evenemang håller på att förändras då aspekter som hälsa, integration, identitet, stolthet, tillgänglighet, jämlikhet och regional utveckling blir allt viktigare


Hållbarhetsaspekter att tänka på som arrangör:

För det första:
Utse någon i er organisation som blir hållbarhetsansvarig. Då blir det ofta mer gjort kring detta viktiga arbete. Försök också att engagera flera i organisationen kring dessa frågor, på så sätt blir alla ambassadörer för ert hållbarhetsarbete.

Gör det lätt att göra rätt – för besökarna och deltagare. Forskning visar att ni med ert hållbarhetsarbete kan få dem att välja alternativ som är hållbara, hälsosamma och klimatsmarta, både under mötet/evenemanget men också efteråt. Använd er gärna av nudging, dvs knuffa/påverka deltagaren till att välja det mer hållbara alternativet.

Sätt hållbarhetsmål som tydligt utvärderas efteråt för framtida evenemang/möten.

Inspireras av andra möten och evenemang som under lång tid haft ett hållbarhetsarbete. Fråga gärna oss på Destination Jönköping om tips på andra aktörer.

Transporter
Ofta är besökarnas resor den enskilt största faktorn till utsläpp av växthusgaser för ett evenemang. Undvik onödiga transporter, uppmana deltagare och besökare samt förenkla för dem att ta sig till evenemanget på ett miljöriktigt sätt; tåg, cykel, buss, promenad eller samåkning. Uppmana gärna besökare och deltagare att klimatkompensera sina resor.

Mat & dryck
Mat och dryck i samband med ett möte eller evenemang minns vi ofta långt efteråt. Låt det bli en positiv upplevelse av god, näringsrik och klimatsmart/ekologisk mat. Välj gärna råvaror till mat efter säsong och välj helst närproducerade och ekologiska alternativ. Tänk både på servering och försäljning av fika och mat till alla deltagare och besökare. Vegetariskt eller vegansk mat är att föredra så långt det är möjligt. Försöka undvika flaskvatten, bjud istället på vårt goda vätternvatten från kranen.

Varor & tjänster
Undersök vad som går att låna eller hyra istället för att köpa nytt. Ställ miljökrav på leverantörer och välj helst miljömärkta produkter. Minska andelen tryckt/utskrivet material före och under evenemanget. Boka med fördel lokala leverantörer och samarbetspartners.

Avfall
Boka upp gott om sopsorteringskärl för besökare, undvik engångsmaterial, återanvänd material till framtida evenemang när det är möjligt. Besökarna känner ofta en större trygghet på evenemanget om det är rent och städat.

Energi
Välj så långt det går förnybar eller miljömärkt el och välj utrustning med låg energiförbrukning. Gör också vad ni kan för att hålla nere energiförbrukningen.

Boende/anläggningar
Allt fler deltagare på möten och evenemang efterfrågar hållbara boendealternativ. Välj anläggningar och hotell att samarbeta med som aktivt arbetar för hållbarhet och tar socialt ansvar. I Jönköping hittar du många anläggningar med aktivt miljöarbete.

Jämställdhet & mångfald
Fundera på om både män och kvinnor representerade i programmet och på scen? Har ni jämställdhetsperspektiv och mångfaldsperspektiv vid prisutdelning/ceremonier och talare? Är evenemanget öppet för alla, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning etc? Hur ser exempelvis fördelningen ut bland våra volontärer, speglar det samhället i form av samhällsgrupper, åldrar, män och kvinnor osv?

Tillgänglighet
Alla ska kunna delta på lika villkor oavsett fysiska eller psykiska begränsningar. Är lokalen eller evenemangsområdet tillgängliga för personer med funktionsnedsättning? Tillgänglighet för alla är viktigt t ex hörslingor, rullstolsramp och specialkost. Tänk på att vara tydliga med skyltning och att ha tillräckligt med toaletter.

Hälsa
Planera gärna in träning och motionsmöjligheter för deltagarna på mötet. Det finns en förväntan på att få röra på sig, tänk på att lägga in pauser eller aktiva moment. Arbeta mot användning av droger och tobak i ditt evenemang eller möte.

Sprid hållbarhetsarbetet till andra
Utbilda funktionärer kring evenemangets hållbarhetsarbete och ambitioner. Berätta för deltagare och besökare att de kan bidra i hållbarhetsarbetet både i inbjudan och i genomförandet. När ni informerar andra om ert hållbarhetsarbete skapas positiv marknadsföring, ni blir ett positivt exempel för andra. Fundera gärna på om delar av ett eventuellt överskott kan gå till välgörande ändamål på något sätt? Samarbeta gärna med någon lokal organisation kring detta.

Övriga tips
Ta gärna fram en hållbarhetspolicy för evenemanget och marknadsför den. Inspireras av t ex Göteborgsvarvet.

Ordna gärna någon klimataktivitet under evenemanget/mötet. Eller varför inte en pausaktivitet som bidrar till hållbarhet lokalt?

Ta hjälp av en extern aktör, T ex Greentimes ”Hållbart evenemang” för att få stöd i hållbarhetsarbetet med hjälp av deras digitala verktyg. De kan också hjälpa er att bli certifierade som ett hållbart evenemang.

Tänk noga igenom presenter, blommor, give-aways till talare, deltagare mm. Varför inte en gåva till välgörenhet eller något annat hållbart?

Vi på Destination Jönköping vill gärna hjälpa dig att göra ditt evenemang eller möte så hållbart som möjligt. Hör gärna av dig!


Länkar för inspiration

Hållbara idrottsevenemang från bid till legacy

Hållbara idrottsevenemang

Guide för hållbara evenemang

Ett hållbart evenemang – så gör du